Umanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit

Umanjenje poreza na dohodak i poreza na dobit kao potpore za obrazovanje i izobrazbu po novim pravilima Prema Uputi o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2013. godinu, Klasa:410-10/13-01/4419 od 31. prosinca 2013., a vezano za primjenu izmijenjenih odredbi Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu objavljenog u Narodnim novinama br. 14/14., navedeno je da se pri podnošenju prijave poreza na dobit primjenjuje obrazloženje Ministarstva poduzetništva i obrta Klasa: 410-01/13-01/11 od 17. prosinaca 2013. u kojemu je navedeno: „… utvrđeno je kako se Odluka o Karti regionalnih potpora više ne može primjenjivati na ovaj Zakon. …, a u postupku obrade poreznih prijava za 2013. godinu primjenjivati će se izmijenjeni Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu koji ne sadrži odredbe vezane uz Kartu regionalnih potpora.

Odredbe Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 109/07. do 14/14.) primjenjuju se na porezne obveznike koji mogu osigurati dokaze o troškovima za opće obrazovanje i izobrazbu, posebno obrazovanje i izobrazbu te za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta, nastale u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013., a koji za spomenuto razdoblje u 2014. godini ostvaruju potpore za ove namjene.

Korisnici državne potpore za obrazovanje i izobrazbu su pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost te sudjeluju u prometu robe i usluga i to:

Mikro subjekt

Prosječno godišnje ima zaposleno manje od 10 radnika, a prema financijskim izvještajima za prethodnu godinu ostvaruje godišnji poslovni prihod u protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili ima ukupnu aktivu u protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

Mali subjekt

Prosječno godišnje imaj zaposleno manje od 50 radnika, a prema financijskim izvještajima za prethodnu godinu ostvaruje godišnji poslovni prihod u protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili ima ukupnu aktivu u protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

Srednji subjekt

Prosječno godišnje ima zaposleno više od 50 radnika, ukupni godišnji promet ili zbroj bilance prelazi 10.000.000,00 eura. Veličina obveznika utvrđuje se prema odredbama Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (Narodne novine br. 29/02. do 56/13.).

Korisnik državne potpore koji se smatra mikro i malim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 45% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Korisnik državne potpore koji se smatra srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 35% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Korisnik državne potpore koji se smatra velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 60% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Ako se obrazovanje i izobrazba obavilo za radnika u nepovoljnom položaju: Korisnik državne potpore koji se smatra mikro i malim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti umanjiti do 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 55% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Korisnik državne potpore koji se smatra srednjim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 80% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 45% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika. Korisnik državne potpore koji se smatra velikim poduzetnikom može osnovicu za obračun poreza na dobit umanjiti do 70% opravdanih troškova u slučaju općeg obrazovanja i izobrazbe radnika te do 35% opravdanih troškova u slučaju posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika.

Prema čl. 8. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu u opravdane troškove općeg obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi: 1. školarine na osnovnim i srednjim školama, visokim učilištima te drugim obrazovni institucijama, na kojima se stječe osnovno, srednje i visoko obrazovanje, uključujući poslijediplomske studije i doktorske studije, 2. naknada za prisustvovanje seminarima, tečajevima i kongresima, troškovi specijalizacija i drugih oblika obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu, 3. predavača i instruktora te troškovi savjetovanja u svezi s projektima obrazovanja i izobrazbe, 4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku. Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, 5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Prema čl. 9. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu u opravdane troškove posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika ubrajaju se sljedeći troškovi: 1. naknade za prisustvovanje seminarima, tečajevima i kongresima, 2. specijalizacije i drugih oblika posebnog obrazovanja i izobrazbe u tuzemstvu i inozemstvu, 3. predavača i instruktora, savjetovanja u svezi s projektima posebnog obrazovanja i izobrazbe, 4. stručne literature (knjige, časopisi) u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Stručnom literaturom ne smatraju se javna glasila tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave i institucija u njihovu vlasništvu, 5. otpisa (amortizacija) uređaja, pomagala i opreme koji su korišteni u obrazovanju i izobrazbi, u skladu s opsegom njihova korištenja u tu svrhu.

Prema članku 5. stavku 2. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu radnik u nepovoljnom položaju je:

  1. Svaki radnik mlađi od 25 godina koji prethodno nije pronašao nikakav posao s redovitom plaćom,
  2. Svaki radnik s invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koji je sposoban sudjelovati na tržištu rada,
  3. Svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaki radnik koji se ponovno zaposlio nakon što je prestao raditi zbog teškoća u usklađivanju svojih radnih obveza i obiteljskog života, pri čemu se na radnika ovaj pojam primjenjuje u razdoblju od šest mjeseci od njegova ponovnog zapošljavanja, tj. radnik koji se zaposlio nakon korištenja roditeljskih i obiteljskih prava uređenih posebnim propisima,
  4. Svaki radnik stariji od 45 godina koji nije stekao srednju školsku ili srednju stručnu spremu,
  5. Svaki dugotrajno nezaposleni radnik, odnosno radnik koji je bio nezaposlen tijekom dvanaest uzastopnih mjeseci, pri čemu se ovaj pojam primjenjuje na ovog radnika u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njegova ponovnog zapošljavanja.

Prema članku 4. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu korisnik državne potpore koji obavlja djelatnosti pomorskog prijevoza može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti i do 100% opravdanih troškova za obrazovanje i izobrazbu, bez obzira na to odnose li se ti troškovi na opće obrazovanje i izobrazbu ili na posebno obrazovanje i izobrazbu, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: – obrazovanje se mora provoditi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova, – osoba koja se usavršava ne može biti djelatni već pričuvni član posade.

Prema članku 6. poduzetnik u čijim se pogonima ili radionicama izvodi praktična nastava i vježbe naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti za iznos isplaćenih nagrada učenicima u vrijeme pohađanja praktične nastave i vježbi naukovanja i to za: – jedan do tri učenika za 5%. – više od tri učenika za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti.

Iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjega neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

Neoporezivi iznos nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja je do 1.600,00 kn mjesečno (max. do 19.200,00 kn po naučniku). Poduzetnik koji je po bilo kojoj drugoj osnovi ostvario potporu male vrijednosti može osnovicu za obračun poreza na dobit ili dohodak od samostalne djelatnosti umanjiti do gornje granice potpore male vrijednosti u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti uzimajući u obzir i ograničenje godišnjega neoporezivog iznosa nagrada.

Leave a Comment

Kontakt

Email: info@optimamedia.hr